Školarine

Plaćanje školarine na fakultetu za Turizam

Osnovne studije

Godišnja školarina: 

Jednokratna uplata Dvokratna uplata Rate
1400 € 1500 € 1550 €

Jednokratna uplata školarine u ukupnom iznosu vrši se prilikom upisa godine.

Semestralno plaćanje školarine vrši se iz dva puta, polovina ukupnog iznosa pri upisu, a drugo dio najkasnije do početka nastave u ljetnjem semestru.

Plaćanje školarine u ratama vrši se na način što se pri upisu plaća 20% od ukupnog iznosa, a ostatak školatine u deset jednakih rata.

 

Master studije

Godišnja školarina:

Jednokratna uplata Dvokratna uplata Rate
1400 € 1500 € 1600 €

Školarina se može platiti jednokratno prilikom upisa, dvokratno - semestralno (prvi dio pri upisu, a drugi dio najkasnije do početka ljetnjeg semestra) ili u ratama, na način što se pri upisu uplaćuje 20%, a ostatak školatine u deset jednakih rata.

Član 4

Školarina na doktorskim studijama iznosi 6000 €, za prvu godinu studija 2000 €, a za drugu 2000 € i treću godinu 2000 €.

Školarina se može platiti jednokratno prilikom upisa, dvokratno - semestralno (prvi dio pri upisu, a drugi dio najkasnije do petog u mjesecu u kojem počinje ljetnji semestar) ili u ratama, na način što se pri upisu uplaćuje 20%, a ostatak školarine u deset jednakih rata, po godini upisa.

Član 5

Oslobađaju se plaćanja školarine, u ukupnom iznosu, studenti prve godine osnovnih studija:

  • nosioci diplome "Luča" "A" ili diplome "Luča" "B";
  • vrhunski sportisti (Rešenje Ministarstva sporta za vrhunske sportiste);
  • lica sa invaliditetom po predlogu Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore.

Studenti čiji član porodice već studira na osnovnim ili master studijama, školarina se umanjuje za 30%, što znači da jednom od studenata prišada to pravo, zavisi od njihovog međusobnog dogovora. Za svakog sljedećeg člana uže porodice školarina je besplatna.

Studentu čiji je roditelj u stalnom radnom odnosu na Univerzitetu, a koji studira na osnovnim ili master studijama, školarina se umanjuje za 30%, a za drugogo studenta školarina se umanjuje 50%. Za svako sljedeće dijete istog zaposlenog, školarina je desplatna.

Ukoliko pravno lice finansira školarinu za dvoje zaposlenih školarina se umanjuje po 10%, a za troje ili više zaposlenih školarina se umanjuje po 20%. Isti uslovi važe i za studente koji rade kod istog poslodavca, a sami finansiraju školarinu.

Upravni odbor Univerziteta na prijedlog organizacionih jedinica Univerziteta u posebnim slučajevima može osloboditi studenta od plaćanja školarine za tekuću godinu.

Član 6

Osnovica za obračun umanjenja školarine za lica iz člana 5 stav 2 i 3 ove Odluke iznosi 1550 €. Kao osnovice za obračun umanjenja školarine za lica iz člana 5 stav 4 ove Odluke se uzimaju iznosi školarine iz člana 2 ove Odluke, zavisno od dinamike plaćanja.

Član 7

Organizacione jedinice Univerziteta oslobađaju od plaćanja školarine do 5% najboljih studenata po studijskoj (II i III) godini od kvote studenata koji prvi put upisuje u drugu, odnosno treću godinu studija.

Član 8

Odluka stupa na snagu danom donošenja.